MEDLEMSINFORMATION

Sedan flera år tillbaka har Föreningen Gullholmens medlemmar vid de årliga stämmorna uttryckt en önskan att FG´s styrelse kraftfullt skall medverka till att för framtiden säkerställa den befintliga dagligvarubutiken på ön Läget blev akut då förre handlaren sade upp kontraktet för att stänga ICA butiken hösten 2013 Sedan dess har Föreningen Gullholmen samarbetat med Gullholmens Samfällighetsförening mot ett uttalat mål att ha en helårsöppen dagligvarubutik på Gullholmen snarast under våren 2014. Då alla delprocesser ännu inte är klara och renoveringen måste komma igång för att tidplanen skall kunna hållas är Föreningen Gullholmen beredd att efter förmåga:

  • Medverka och om behov uppstår ta över hela projektet eller delar därav under en begränsad tid.
  • Medverka till att upprustningen av fastigheten skall ske enligt den budget som samfälligheten upprättat (2,7milj inkl.moms)
  • Stödja att Gullholmens samfällighetsförening beställer nödvändiga renoveringar enligt ovanstående budget även om lantmäteriförrättningen inte slutförts.

Som ett första steg i ett ökat samarbete har Föreningen Gullholmen skrivit ett samarbetsavtal med Gullholmens Samfällighetsförening samt satt in 75.000:- från serviceprojektet och 75.000:- av egna medel i affärsprojektet. Med anledning av sista årets händelser (parkeringen och affären) blir det alltmer klart att vi själva måste agera för att mer kunna påverka hur vi har det idag och hur det skall bli i framtiden.

Kanske är vi på väg tillbaka till Gullholmens municipalsamhälle?

Vi arbetar idag med tre – sex föreningar (inkl. vattenföreningar) med separata administrationer, medlemsregister och utdebiteringar vilket kräver onödigt mycket administrativt arbete. Då det gäller i stort sett samma medlemmar skulle det räcka med endast en administration. Vi har under årens lopp fått många kommentarer såväl från Orust kommun som våra egna medlemmar angående alla föreningar och det till synes oklara ansvarsområdet mellan dessa.

Vi har i Föreningen Gullholmen under flera år diskuterat aktivt hur vi skulle kunna ändra på denna situation. En idé som växt sig stark under åren, är att ha en huvudstyrelse ex. GSF styrelse, med ett utökat antal styrelsemedlemmar som har egna ansvarsområden inom varje sektion. Redan i dag har vi ansvaret för sex byggnader, och en till på gång. Om dessa läggs under en byggnadssektion, finns det
många kunniga inom detta område på ön som förhoppningsvis hjälper till. Vägar, parkering,markområde, VVS och bryggor kunde vara en annan. Sociala aktiviteter som midsommarfirande, fotboll, seglarskola, simskola. Tångräkan, bryggdanser mm skulle kunna vara en tredje. Kommunikationer, samhällsbyggnad ochmyndighetskontakter vara en fjärde. osv. och på detta sätt införliva det vi i föreningarna arbetar med i en ny och större organisation. Förhoppningsvis skulle
kontakten med kommunens tjänstemän bli bättre om våra olika sektionsledare kunde ha kontakt med motsvarande ansvarsområde inom kommunen.

Idag ligger alltför stor arbetsbelastning på ett fåtal personer. Vi skulle därför behöva fördela arbete och ansvar på fler medlemmar. Är det kanske så att viljan till ideellt arbete ökar om man får ett litet ansvarsområde att jobba med som man känner till och är intresserad av?En så här stor organisations-förändring måste naturligtvis få ta sin tid att arbeta fram, kanske ett till två år. Men det är hög tid att börja!

Vi måste gemensamt se till att Gullholmen utvecklas framåt och förblir ett levande attraktivt samhälle året runt!

Föreningen Gullholmen