Stadgar godkända på Årsstämma 2016 (för utskrift: FG Stadgar 2016)

§ 1
Föreningen Gullholmen är en ideell förening, som har till syfte att öka befolkningens trevnad samt medverka till bevarande av Gullholmens karaktär och kulturella minne.

§ 2
Föreningen utgör en sammanslutning av de av Gullholmen intresserade. För medlemskap fordras att av föreningens årsstämma fastställd årsavgift erlägges.
Medlem som utträder ur föreningen har förverkat rätten till inbetalda avgifter.

§ 3
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april

§ 4
Ordinarie årsmöte hålls årligen under juli månad på tid och plats som styrelsen kallar till. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd senast 1 månad före årsmötet.

§ 5
Vid årsmötet äger varje person med medlemskap tillträde. Varje medlem äger en röst.

§ 6
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
6. Fastställande av balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Val av styrelseordförande för tiden till och med nästkommande årsmöte.
10. Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år
11. Val av två suppleanter för tiden till nästkommande årsmöte.
12. Val av valberedning bestående av två medlemmar för tiden fram till nästa årsmöte.
13. Val av två revisorer jämte en eller två revisorssuppleanter för tiden till och med nästa årsmöte.
14. Beslut om arbetsplan jämte budget för kommande arbetsår.
15. Behandling av frågor som väckts av styrelsen.
16. Behandling av skriftliga motioner som inkommit senast 2 veckor före årsmötet.

§ 7
Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den så finner lämpligt eller då minst 25% av medlemmarna i uppgivit ärende så påfordrar.
Kallelse till extra årsmöte ombesörjs av styrelsen och skall vara utsänd senast 10 dagar före mötet. I kallelsen skall föredragningslista bifogas. Vid extra årsmöte får endast följande ärenden upptagas till behandling.

1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
3. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
4. Behandling av i första stycket avsett ärende.

§ 8
Vid votering skall enkel majoritet gälla utom vid fall av stadgeändring då för bifall erfordras 75% av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller att lotten skall avgöra.

§ 9
Föreningens styrelse utgörs av sju ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en vice sekreterare och en kassör. Valberedningen skall arbeta för en jämställd styrelse och eftersträva en så bra genusfaktor som möjligt.

§ 10
Styrelsen kan för visst ändamål tillsätta tillfällig kommitté, Styrelsen kan även utse enskild medlem att fullgöra visst uppdrag.

§ 11
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så påfordrar.

§ 12
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 13
Vid votering inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Enkel majoritet skall gälla. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 14
Vid fråga som fordrar skyndsam behandling kan skriftlig omröstning ske. Beslut om sådan behandling fattas av ordföranden. Styrelsens ledamöter skall härvid tillställas skriftlig redogörelse jämte för ärendet erforderliga handlingar och äger avge sin röst skriftligt inom av ordföranden fastställd tid.

§ 15
Styrelsen åligger bland annat:

• Att verkställa årsmötets beslut.
• Att utfärda erforderliga föreskrifter och instruktioner
• Att föra protokoll och medlemsregister
• Att förvara inkommande skrivelser och avskrifter av utgående
• Att förvalta föreningens medel på ett betryggande sätt
• Att föra fullständiga räkenskaper
• Att före 1 juni innan utlyst årsmöte upprätta årsberättelse
• Att före 1 juni innan utlyst årsmöte upprätta vinst- och förlust- samt balansräkning
• Att före 1 juni innan utlyst årsmöte överlämna räkenskaperna till revisorerna
• Att upprätta förslag till arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår
• Att bereda av medlemmarna till årsmötet inlämnade förslag
• Att i övrigt handlägga föreningens angelägenheter

§ 16
Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas vid ordinarie årsmöte, varvid 75% majoritet erfordras.
I händelse att föreningens verksamhet upphör skall dess handlingar och tillgångar tillfalla ändamål varom medlemmarna vid tillfället beslutar.

Reviderad vid årsmötet 20160626