§ 1
Föreningen Gullholmen är en ideell förening, som har till syfte att öka befolkningens trevnad samt medveka till bevarande av Gullholmen karaktär och kulturella minnen.

§ 2
Föreningen utgör en sammanslutning av de av Gullholmen intresserade. För medlemskap erfordras att, av föreningens årsmöte fastställd årsavgift erlägges.

Medlem som utträder ur föreningen har förverkat rätten till inbetalda avgifter.

§ 3
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

§ 4
Ordinarie årsmöte hålls årligen sista söndagen i juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd senast den 15 maj.

§ 5
Vid årsmötet äger varje person med medlemskap tillträde. Varje medlem äger en röst.

§ 6
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för  mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behöringen utlyst.
 5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Fastställande av balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Val av styrelseordförande för tiden till och med nästkommande årsmöte
 10. Val av två styrelseledamöter för en tid av tre år
 11. Val av två styrelseledamöter för tiden fram till nästkommande årsmöte
 12. Val av valberedning bestående av två medlemmar för tiden till och med nästa årsmöte
 13. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte
 14. Beslut om arbetsplan jämte inkomst- och utgiftsstat för kommande arbetsår
 15. Behandling av frågor som väckts av styrelsen
 16. Behandling av skriftliga förslag som före den 1 juni från medlem inkommit till styrelsen

§ 7
Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den så finner lämpligt eller då minst 25% av medlemmarna i uppgivet ärende så påfordrar
Kallelse till  extra årsmöte ombesörjs av styrelsen och skall vara utsänd senast 10 dagar före mötet. I kallelsen skall föredragningslista intagas. Vid extra årsmöte får endast följande ärenden upptagas till behandling:

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Behandling av förslag som väckts av styrelsen
 4. Behandling av i första stycket avsett ärende

§ 8
Vid votering skall enkel majoritet gälla utom vid fall av stadgeändring då för bifall erfordras 3/4 av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller att lott skall avgöra

§ 9
Föreningens styrelse utgörs av sju ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en vice sekreterare och en kassör

§ 10
Styrelsen kan för visst ändamål tillsätta tillfällig kommitté: Styrelsen kan utse enskild medlem att fullgöra visst uppdrag

§ 11
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så påfordrar

§ 12
Styrelsen är beslutsmässig på minst fyra ledamöter är närvarande

§ 13
Vid votering inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Enkel majoritet skall gälla. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande

§ 14
Vi fråga som fordrar skyndsam behandling kan skriftlig omröstning ske. Beslut om sådan behandling fattas av ordföranden. Styrelsens ledamöter skall härvid tillställas skriftlig redogörelsen jämte för ärendet erforderliga handlingar och äger avge sin röst skriftligt inom av ordföranden fastställd tid.

§ 15
Styrelsen åligger bland annat:

 • att verkställa årsmötets beslut
 • att utfärda erforderliga föreskrifter och instruktioner
 • att föra protokoll och medlemsregister
 • att förvara inkommande skrivelser och avskrifter på utgående
 • att förvalt föreningens medel på ett betryggande sätt
 • att för fullständiga räkenskaper
 • att före den 15 juni upprätta årsberättelse
 • att före den 15 juni upprätta vinst- och förlust- samt balansräkning
 • att före den 15 juni överlämna räkenskaperna till revisorerna
 • att upprätta förslag till arbetsplan jämte utgifts- och inkomststat
 • att bereda av medlemmar till årsmötet inlämnade förslag
 • att i övrigt handlägga föreningens angelägenheter

§ 16
Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras 3/4 majoritet.

I händelse föreningens verksamhet upphör skall dess handlingar och tillgångar tillfalla ändamål varom medlemmarna vid tillfället beslutar.

Reviderad av årsmötet 1998-07-26