Föreningen Gullholmens styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012-5-01 – 2013-04-30.

Styrelsen som verkat under året har varit följande:

Ordförande:               Jan Gullvinger
Viceordförande :      Lars Svensson
Sekreterare:               Anders Filipsson
Kassör:                          Lars Cedstrand
Ledamot:                      Mats Axell
Suppleant:                  Tina Diezel

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sju protokollförda sammanträden och följande arbeten har utförts under året:

 • Under året har arbete utförts tillsammans med representanter för Gullholmens Samfällighetsförening för  försöka överta  affärsfastigheten i en eller  annan form. Föreningen har genom bidrag från VG regionen och med egna medel tillsammans totalt 150.000Kr hjälpt till att säkerställa affärens öppnande
 • Förhandlingar med GSF. har under det gångna året förts om ettöverförande av FG`s anläggningstillgångar som Föreningsbryggan, Utkiken, Stenstugan, mark m.m. till Samfälligheten. Dessa förhandlingar har utmynnat i en konstruktiv dialog som medfört att föreningens styrelse som privatpersoner ställt en motion till GSF´s årsmöte angående ett fördjupat samarbete mellan föreningarna
 • Under året har FG ombesörjt,tömning av öns papperskorgar, gräsklippning på fotbollsplan, lekplatsen och mor Johannas äng. Samt rensning av buskagen vid fotbollsplanen och borttagning av sly m.m.
 • Öppethållande på Utkiken och Stenstugan har anordnats från midsommar till början av augusti. Tack alla frivilliga!
 • Det  traditionella midsommarfirandet avhölls trots vädrets makter och var mycket uppskattat av såväl medlemmar som besökare. Tack alla frivilliga som heroiskt hjälpte till i regnet.
 • Seglarskolan rönte berättigad uppskattning.Tack seglingsledningen för Ert arbete med segling och båtvett.
 • Gullholmsfotbollen arrangerades traditionsenligt som en härlig tillställning med 100 talet deltagare i åldrarna 7-15 år. En tradition vi måste slå vakt om. Vi tackar fotbollsledarna för deras mångåriga ambitiösa och skickliga arbete, som de nu lämnar efter välförrättat värv.
 • Hermanöloppet genomfördes återigen med mycket lyckat resultat. Tack till Lennart Malmberg och alla volontärer.
 • Årligt underhåll av utkik, lekplats, bryggor och badstegar, har utförts.
 • Allmän städning av öns gemensamhetsytor har organiserats i samarbete med GSF. och Riad på Skottaren
 • Den årliga planteringen på torget har utförts.

Styrelsen tackar alla frivilliga. Det är Ert arbete som är förutsättningen för att vi skall kunna behålla och sköta det vi har på vår ö.

Gullholmen 2014-04-30
Styrelsen