Föreningen Gullholmens styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014-05-01 – 2015-04-30.

Styrelsen som verkat under året har varit följande:

Ordförande: Jan Gullvinger
Viceordförande : Lars Svensson
Sekreterare: Anders Filipsson
Kassör: Lars Cedstrand Ledamot: Mats Axell
Suppleant: Tina Diezel

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden och följande arbeten har utförts under året: Förhandlingar med GSF har under det gångna året fortsatt om ett överförande av FGs anläggningstillgångar som Föreningsbryggan Lotsutkiken, Stenstugan, mark m.m. till Samfälligheten. Detta har utmynnat i en avsiktsförklaring mellan föreningarna om ett fördjupat samarbete vilket har resulterat i att GSF har bidragit till skötselkostnader för vissa av ovanstående tillgångar.

 • Under vintern har ett intensivt och framgångsrikt arbete med att ta fram en portal under adressen: Gullholmen.se, utförts av Anders Filipsson och Marie Cedstrand. Adressen tillhandahålls av Christian Leandersson för att brukas icke kommersiellt, till Gullholmens fromma.
 • Midsommarfirandet avhölls traditionsenligt och var mycket uppskattat av såväl medlemmar som besökare. Tack Johanna Stigmar och alla frivilliga för en härlig familjefest!
 • Västerhavsveckan genomfördes i samarbete med VG-regionen med naturvandringar på Hermanö och molekylverkstad i Gullholmsgården. Tack Gunilla Olander för initiativ och arbete.
 • Gullholmsfotbollen arrangerades i år av nya krafter som såg till att traditionen lever vidare som en familjetillställning med 100-talet deltagare i åldrarna 7-15 år. En tradition vi måste slå vakt om. Tack för fint arbete James Mossop, Martin o. Carin Hassler
 • Seglarskolan med xx deltagare rönte berättigad uppskattning. Tack Erland Jakobsson och Stefan xxxx för Ert arbete med seglingskunskaper och båtvett.
 • Hermanöloppet genomfördes återigen med mycket lyckat resultat, Tack till Lennart Malmberg och alla volontärer.
 • Öppethållande på Utkiken och Stenstugan har anordnats från midsommar till början av augusti. Tack alla frivilliga som gjort detta möjligt!
 • Under året har FG ombesörjt tömning av öns papperskorgar samt gräsklippning på lekplatsen och Mor Johannas äng.
 • Vid fotbollsplanen har även slyröjning utförts. Reparationer o målningsarbeten på Lotsutkiken och lekplatsen har också genomförts.
 • Årligt underhåll av Lotsutkiken, Stenstugan, bryggor och badstegar har utförts.
 • Allmän städning av öns gemensamhetsytor har organiserats i samarbete med GSF och Riad Mardo på Skottaren Den årliga planteringen på torget har utförts.

Föreningen har under året haft xxx betalande medlemmar och xxx ständiga medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit: 100 kr

Styrelsen tackar alla idéellt arbetande medlemmar. Det är Ert arbete som är förutsättningen för att vi skall kunna behålla de tillgångar vi har och att stärka Gullholmen som samhälle.

Gullholmen 2015-04-30 Styrelsen