Föreningen Gullholmens styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2015-05-01 – 2016-04-30.

Styrelsen som verkat under året har varit följande:
Ordförande: Jan Gullvinger
Viceordförande : Lars Svensson
Sekreterare: Anders Filipsson
Kassör: Lars Cedstrand
Ledamot: Mats Axell
Suppleant: Tina Diezel

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden och följande arbeten har utförts under året:

 • Samarbetsmöten med styrelserepresentanter för Gullholmens Samfällighetsförening och Gullholmens Byalag har avhållits.
 • Under vintern har ett intensivt och framgångsrikt arbete med att omskapa lekplatsen utförts. Många kontakter med privatpersoner,företag och
  stiftelser har resulterat i generösa bidrag till inköp och förverkligande av lekplatsen. En särskild arbetsgrupp innom styrelsen.förstärkt med
  Carolina Österberg och Christoffer Anderberg,har haft många möten under vintern samt utfört manuellt arbete under våren.
 • Midsommarfirandet avhölls traditionsenligt tack vare Johanna Stigmar och var mycket uppskattat av såväl medlemmar som besökare. Tack alla
  frivilliga för en härlig familjefest!
 • Västerhavsveckan genomfördes i samarbete med VG-regionen med naturvandringar på Hermanö och molekylverkstad i Gullholmsgården.
  Tack Gunilla Olander för initiativ och arbete.
 • Gullholmsfotbollen arrangerades i år som en familjetillställning med 100-talet deltagare i åldrarna 7-15 år. En tradition vi måste slå vakt om.
  Tack för fint arbete James Mossop, Martin o. Carin Hassler.
 • Under två veckor i juli genomfördes ”Tångräkan” havskunskap för de minsta gullholmarna av Anna Jacobsson med medhjälpare. Värdefullt
  och mycket uppskattat.
 • Seglarskolan med 30 talet deltagare rönte berättigad uppskattning. Tack Erland Jakobsson och Stefan Zetterberg för Ert arbete med
  seglingskunskaper och båtvett.
 • Hermanöloppet genomfördes återigen med mycket lyckat resultat, Tack till Lennart Malmberg och alla volontärer.
 • Under året har arrangemanget av ”Wet Rock Race” knutits närmare föreningen genom Christoffer Anderberg,genom detta kommer del av
  överskott från arrangemanget tillfalla föreningens idrottsverksamhet.
 • Öppethållande på Utkiken och Stenstugan har anordnats från midsommar till början av augusti. Tack alla frivilliga som gjort detta
  möjligt.
 • FG har bekostat den traditionsenliga julgranen på torget.
 • Under året har FG ombesörjt tömning av öns papperskorgar samt gräsklippning på lekplatsen och Mor Johannas äng. Vid fotbollsplanen
  har även slyröjning utförts. 
 • Reparationer o målningsarbeten på Lotsutkiken och lekplatsen har också genomförts.
 • Årligt underhåll av Lotsutkiken, Stenstugan, bryggor och badstegar har utförts.
 • Allmän städning av öns gemensamhetsytor har organiserats i samarbete med GSF och Riad Mardo på Skottaren
 • Den årliga planteringen på torget har utförts.

Föreningen har under året haft 320 betalande medlemmar
och 89 ständiga medlemmar.
Medlemsavgiften har varit: 100 kr

Styrelsen tackar alla ideellt arbetande medlemmar. Det är Ert arbete som är förutsättningen för att vi skall kunna behålla de tillgångar vi har och att stärka Gullholmen som samhälle.

Gullholmen 2016-04-30
Styrelsen