Föreningen Gullholmens styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.

Styrelsen som verkat under året har varit följande:
Ordförande: Jan Gullvinger
Viceordförande : Lars Svensson
Sekreterare: Christopher Anderberg
Kassör: Lars Cedstrand
Ledamot: Mats Axell
Ledamot: Anders Filipsson
Ledamot: Tina Diezel
Suppleanger: Johanna Stigmar
Carolina Österberg

Föreningen har under året 305 betalande och 50 ständiga medlemmar. Medlemsavgifte har under året varit 100:-.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden och följande arbeten har utförts under året:
• Samarbetsmöten med styrelserepresentanter för Gullholmens Samfällighetsförening och Gullholmens Byalag har avhållits.
• Lekplatsen invigdes 20/7 med Göran Rudbo som confrancier och med ”Allgot och Villgott” som underhållning.Stort tack till alla sponsorer som gjorde det möjligt att ge våra minsta en fin lekplats.
• Midsommarfirandet avhölls traditionsenligt tackvare Johanna Stigmar och var mycket uppskattat av såväl medlemmar som besökare. Tack alla frivilliga för en härlig familjefest!
• Västerhavsveckan genomfördes i samarbete med VG-regionen med naturvandringar på Hermanö och molekylverkstad i Gullholmsgården. Tack Gunilla Olander för initiativ och arbete.
• Gullholmsfotbollen arrangerades i år som en familjetillställning med 100-talet deltagare i åldrarna 7-15 år. En tradition vi måste slå vakt om. Tack för fint arbete James Mossop, Martin o. Carin Hassler.
• Under två veckor i juli genomfördes ”Tångräkan”havskunskap för de minsta gullholmarna av Anna Jacobsson med medhjälpare. Värdefullt och mycket uppskattat.
• Seglarskolan med 30 talet deltagare rönte berättigad uppskattning. Tack Erland Jakobsson och Stefan Zetterberg för Ert arbete med seglingskunskaper och båtvett.
• ”Hermanöloppet” genomfördes återigen med mycket lyckat resultat, tack till Lennart Malmberg och alla volontärer.
• ”Wet Rock Race” vars popularitet ständigt ökar,genomfördes med utmärkt resultat. FG´s del av arrangemanget sköttes med den äran av
Christopher Anderberg.
• Öppethållande på Utkiken och Stenstugan har anordnats från midsommar till början av augusti. Tack alla frivilliga som gjort detta möjligt.
• FG har bekostat den traditionsenliga julgranen på torget.
• Under året har FG ombesörjt tömning och utbyte av öns papperskorgar
• Under vintern har arbete med att förbättra markområdena vid lekplatsen utförts.
• Gräsklippning av lekplatsen och Mor Johannas äng har utförts.
• Årligt underhåll av Lotsutkiken, Stenstugan, bryggor och badstegar har utförts.
• Allmän städning av öns gemensamhetsytor har organiserats i samarbete med GSF och Riad Mardo på Skottaren
• Den årliga planteringen på torget har utförts.
• Under året har det förts en dialog med Orustkomun (OK) om att vidga existernade nyttjanderättsavtal som föreningen har till att även omfatta
delen som ligger syd om fotbollsplanens östra del. Ambitionen med detta är att bygga ett ute-gym på det berörda området. Föreningen har fått
positiva signaler från OK men inga nya handlingar har utfärdats vilket är delvis problematiskt då detta bromsar processen med byggnation. Arbetet
kommer fortskrida under kommande år.
• Föreningen har även bjudit seglarskolans ansvariga för en diskussion om verksamheten och hur denna kan säkras avseende drift och underhåll av
segelbåtar m.m. samt en framtida ledning. Dialogen var positiv och konstruktiv och diskussionen kommer fortsätta under sommaren för att säkra en framtida verksamhet
• Arbete för att få till en kontinuerlig organisation av fotbollsskolan och turneringen pågår.

Styrelsen tackar alla ideellt arbetande medlemmar. Det är Ert arbete som är förutsättningen för att vi skall kunna behålla de tillgångar vi har och att stärka Gullholmen som samhälle.

Gullholmen 2017-04-30
Styrelsen