Föreningen Gullholmens styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

Styrelsen som verkat under året har varit följande:

Ordförande: Anders Filipsson
Viceordförande : Lars Svensson
Sekreterare: Christopher Anderberg
Kassör: Lars Cedstrand
Ledamot: Mats Axell
Ledamot: Jan Gullvinger
Ledamot: Tina Diezel
Suppleanter: Malin Berglind
Carolina Österberg

Under arbetsåret har styrelsen adjungerat Ulf Biederbeck.
Föreningen har under året 304 betalande och 50 ständiga medlemmar.
Medlemsavgiften har under året varit 100:-. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden och följande arbeten har utförts under året:

• Midsommarfirandet avhölls traditionsenligt tack vare Johanna Stigmar och var mycket uppskattat av såväl medlemmar som besökare. Tack alla frivilliga för en härlig familjefest!
• Västerhavsveckan genomfördes i samarbete med VG-regionen med naturvandringar på Hermanö och molekylverkstad i Gullholmsgården.
Tack Gunilla Olander för initiativ och arbete.
• Gullholmsfotbollen arrangerades i år som en familjetillställning med 100-talet deltagare i åldrarna 7-15 år. En tradition vi måste slå vakt om.
Tack för fint arbete Eva Marsh mfl
• Under två veckor i juli genomfördes ”Tångräkan” havskunskap för de minsta gullholmarna av marinbiologen Tove Olsson. Värdefullt och mycket uppskattat. Tack Tina Diezel för initiativ och organisation.
• Vår förening har nu registrerats som en ideell förening med allmänintresse hos skatteverket, orgnr: 802521-7962
• Skyltar med etikettsregler har uppsatts på Tuvesvik i enlighet med årsmötets beslut
• Seglarskolan med 30 talet deltagare rönte berättigad uppskattning.
Tack Erland Jakobsson och Stefan Zetterberg för Ert arbete med seglingskunskaper och båtvett.
• ”Wet Rock Race”, genomfördes med utmärkt resultat. FG´s del av arrangemanget sköts föredömligt av Christopher Anderberg.
• Öppethållande på Utkiken och Stenstugan har anordnats från midsommar till början av augusti. Tack alla frivilliga som gjort detta möjligt.
• FG har bekostat den traditionsenliga julgranen på torget.
• Under året har FG ombesörjt tömning och utbyte av öns papperskorgar
• Arbete med att förbättra lekplatsen utförs löpande genom Carolina Österberg. I år har lekbodarna målats om invändigt.
• Gräsklippning av lekplatsen och Mor Johannas äng har utförts, tack Lennart Jonasson mf.l.
• Årligt underhåll av Lotsutkiken, Stenstugan, bryggor och badstegar har utförts.
• Allmän städning av öns gemensamhetsytor har organiserats i samarbete med GSF och Restaurang Skottarn.
• Den årliga planteringen på torget har utförts. Tack Lars Svensson
• Utegymmet har färdigställts under verksamhetsåret.
• Ett nytt förråd för gräsklippare mm har planerats och uppförts på lekplatsen, under året och i början på sommaren 2019.
• Kompoststationen är stängd och nytt system med tömning av trädgårdsavfall 3 ggr/år är under test 2019. Detta i samarbete med GSF.
• Strandstädardagar har Tina Diezel hållit i och 3/7 var det dags igen, Tack till västkuststiftelsen för bidrag.
• Föreningssamverkan har haft möte och inventerat våra olika uppgifter och ansvarsområden, Föreningssamverkan fungerar mycket bra, GSF är sammankallande.
• En kontinuerlig organisation av fotbollsskolan och turneringen har
säkrats genom föräldramedverkan under ledning av Eva Marsh och Carolina Österberg.

Styrelsen tackar alla ideellt arbetande medlemmar. Det är Ert arbete som är förutsättningen för att vi skall kunna behålla de tillgångar vi har och att stärka Gullholmen som samhälle.

Gullholmen 2019-06-19
Styrelsen