Föreningen Gullholmens styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2017-05-01 – 2018-04-30.

Styrelsen som verkat under året har varit följande:

Ordförande: Jan Gullvinger
Viceordförande : Lars Svensson
Sekreterare: Christopher Anderberg
Kassör: Lars Cedstrand
Ledamot: Mats Axell
Ledamot: Anders Filipsson
Ledamot: Tina Diezel
Suppleanger: Malin Berglind
Carolina Österberg

Under arbetsåret har styrelsen adjungerat Ulf Biederbeck.
Föreningen har under året 304 betalande och 50 ständiga medlemmar.
Medlemsavgiften har under året varit 100:-. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden och följande arbeten har utförts under året:

• Midsommarfirandet avhölls traditionsenligt tack vare Johanna Stigmar och var mycket uppskattat av såväl medlemmar som besökare. Tack alla frivilliga för en härlig familjefest!
• Västerhavsveckan genomfördes i samarbete med VG-regionen med naturvandringar på Hermanö och molekylverkstad i Gullholmsgården.
Tack Gunilla Olander för initiativ och arbete.
• Gullholmsfotbollen arrangerades i år som en familjetillställning med 100-talet deltagare i åldrarna 7-15 år. En tradition vi måste slå vakt om.
Tack för fint arbete Eva Marsh
• Under två veckor i juli genomfördes ”Tångräkan” havskunskap för de minsta gullholmarna av marinbiologen Tove Olsson. Värdefullt och mycket uppskattat. Tack Tina Diezel för initiativ och organisation
• Skyltar med etikettsregler har uppsatts på Tuvesvik i enlighet med årsmötets beslut
• Seglarskolan med 30 talet deltagare rönte berättigad uppskattning.
Tack Erland Jakobsson och Stefan Zetterberg för Ert arbete med seglingskunskaper och båtvett.
• ”Hermanöloppet” genomfördes för sista gången av Lennart Malmberg med släkt. Tack till Lennart för detta initiativ som tillförts vårt samhälle.
Loppet kommer att fortsätta i ny regi.
• ”Wet Rock Race” vars popularitet ständigt ökar, genomfördes med utmärkt resultat. FG´s del av arrangemanget sköts föredömligt av Christopher Anderberg.
• Öppethållande på Utkiken och Stenstugan har anordnats från midsommar till början av augusti. Tack alla frivilliga som gjort detta möjligt.
• FG har bekostat den traditionsenliga julgranen på torget.
• Under året har FG ombesörjt tömning och utbyte av öns papperskorgar
• Arbete med att förbättra lekplatsen utförs löpande genom Carolina Österberg.
• Gräsklippning av lekplatsen och Mor Johannas äng har utförts tack Lennart Jonasson mf.l.
• Årligt underhåll av Lotsutkiken, Stenstugan, bryggor och badstegar har utförts.
• Allmän städning av öns gemensamhetsytor har organiserats i samarbete med GSF och Martin Pihl och Maria på Skottaren.
• Den årliga planteringen på torget har utförts.
• Under året har ambitionen varit att bygga ett ute-gym vid ängarna. Arbetet har pågått under året och ett ute-gym kommer att kunna användas före semestrarna.
• Föreningen har haft en konstruktiv dialog med seglarskolans ansvariga, vilket resulterat i att unga krafter kommer att fortsätta under sommaren och säkra en framtida verksamhet, med stöd av tidigare ledare och föreningen.
• En kontinuerlig organisation av fotbollsskolan och turneringen har säkrats genom föräldramedverkan under ledning av Eva Marsh.

Styrelsen tackar alla ideellt arbetande medlemmar. Det är Ert arbete som är förutsättningen för att vi skall kunna behålla de tillgångar vi har och att stärka Gullholmen som samhälle.

Gullholmen 2018-04-30
Styrelsen